Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky a za váš záujem o našu spoločnosť. Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. Osobné údaje sú individuálne informácie o osobných alebo faktických okolnostiach konkrétnej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Ide o informácie, ako je občianske meno, adresa, telefónne číslo a dátum narodenia.

Keďže tieto údaje požívajú osobitnú ochranu, zhromažďujeme ich len v technicky nevyhnutnom rozsahu. V nasledujúcom texte vysvetlíme, aké informácie zhromažďujeme počas vašej návštevy našej webovej lokality a ako sa používajú.

Náš postup ochrany údajov je v súlade s ustanoveniami spolkového zákona o ochrane údajov (BDSG) a zákona o telemédiách (TMG). Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať, spracúvať a uchovávať len na účely spracovania dopytov a v prípade potreby na spracovanie objednávok/zmluv. Vaše údaje sa použijú na ďalšie účely uvedené v súhlase, napr. na informovanie o ponukách prostredníctvom informačného bulletinu atď., len ak ste predtým udelili samostatný súhlas.

1. zodpovedný orgán v zmysle § 13 ods. 1 TMG / § 3 ods. 7 BDSG

Zodpovedným orgánom v zmysle zákona o ochrane údajov je:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de

2 Anonymné/pseudonymné používanie internetovej stránky

V zásade môžete navštíviť naše webové stránky bez poskytnutia osobných údajov.

Anonymné údaje o používaní sa buď od začiatku nevzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu, alebo sú následne anonymizované takým spôsobom, že nie je možné osobu ďalej identifikovať alebo nie je možné ju identifikovať vôbec.

Údaje o používaní pseudonymov sa nezlučujú s údajmi o nositeľovi pseudonymu. Vytváranie pseudonymných profilov používania sa neuskutočňuje.


3 Špeciálne funkcie webovej stránky

Naša webová stránka vám ponúka rôzne funkcie, ktorých používanie zahŕňa zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie osobných údajov. Nižšie vysvetľujeme, čo sa s týmito údajmi deje:

 • Kontaktný(-é) formulár(-y):
  Údaje zhromaždené prostredníctvom kontaktného(-ých) formulára(-ov) použijeme len na spracovanie otázok prijatých prostredníctvom kontaktného(-ých) formulára(-ov). Po spracovaní dopytov sa zhromaždené údaje okamžite vymažú, pokiaľ neexistujú zákonné lehoty na uchovávanie.
 • Newsletter:
  Údaje zaznamenané v registračnej maske nášho newslettera použijeme výlučne na zasielanie nášho newslettera, v ktorom vás informujeme o všetkých našich službách. Po registrácii vám zašleme potvrdzujúci e-mail s odkazom, na ktorý musíte kliknúť, aby ste dokončili registráciu pre náš newsletter (dvojité prihlásenie). Odber noviniek môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz na odhlásenie. Vaše údaje vymažeme do šiestich mesiacov od zrušenia odberu. Podobne, ak nedokončíte predplatné, vaše údaje vymažeme do šiestich mesiacov.


4. hodnotenie úverovej bonity/skórovanie

Pokiaľ poskytujeme zálohové služby, vyhradzujeme si v záujme ochrany našich oprávnených záujmov právo získať informácie o úverovej bonite na základe matematicko-štatistických postupov od nasledujúcej spoločnosti alebo spoločností:

 • Creditreform Bonn Domschke & Rossen KG, Graurheindorfer Str. 92, 53117 Bonn(www.creditreform-bonn.de)

  Na tento účel zasielame osobné údaje potrebné na posúdenie úverovej bonity a využívame získané informácie o štatistickej pravdepodobnosti omeškania platby. Informácie o úverovej bonite môžu obsahovať hodnoty pravdepodobnosti (skóre), ktoré sa vypočítavajú na základe vedecky uznávaných matematicko-štatistických postupov. V tomto procese sa budúce riziko neplatenia odvodzuje od veľkého počtu charakteristík zákazníka, ako sú príjem, údaje o adrese, povolanie, rodinný stav a predchádzajúce správanie pri platení. Výsledok je vyjadrený vo forme hodnoty platby (tzv. skóre). Takto získané informácie tvoria základ nášho rozhodnutia o vzniku, realizácii alebo ukončení zmluvného vzťahu.

  Možnosť výberu jedného z ponúkaných spôsobov platby však nie je závislá od týchto informácií.


5. prenos údajov / obmedzenie účelu

Osobné údaje poskytujeme tretím stranám len vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie našich zmluvných povinností, najmä na spracovanie uzavretej zmluvy. Osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám s výnimkou vyššie uvedených účelov spracovania zmlúv a platieb.

Ak nám poskytnete osobné údaje v rámci výslovného súhlasu, tieto údaje sa použijú len na účel, na ktorom je súhlas založený a s ktorým ste vopred súhlasili. Vaše osobné údaje budeme uchovávať len tak dlho, ako je to nevyhnutné alebo právne potrebné na zamýšľaný účel zhromažďovania údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše záujmy hodné ochrany budú zohľadnené v súlade s právnymi ustanoveniami. Informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú, môžete získať na príslušnom úrade.


6 Štatistická analýza návštev tejto webovej stránky

Pri prístupe na túto webovú lokalitu alebo k jednotlivým súborom na webovej lokalite zhromažďujeme, spracovávame a ukladáme nasledujúce údaje: IP adresa, webová stránka, z ktorej bol súbor otvorený, názov súboru, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených údajov a správa o úspešnosti prístupu (tzv. webový denník). Tieto prístupové údaje používame výlučne v neosobnej forme na neustále zlepšovanie našej webovej stránky a na štatistické účely.
Okrem toho používame na vyhodnocovanie návštev na tejto webovej lokalite nasledujúce pluginy a aktívny obsah skriptov:

 • Google Analytics:

  Táto webová stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa rôzne techniky vrátane tzv. súborov cookie, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a umožňujú analýzu používania tejto webovej stránky návštevníkmi. Informácie získané službou Google Analytics o vašom používaní tejto webovej stránky sa prenášajú na servery spoločnosti Google, ktoré môžu byť prevádzkované v krajinách mimo členských štátov Európskej únie a prípadne mimo signatárskych štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Aktiváciou anonymizácie IP v rámci sledovacieho kódu služby Google Analytics na tejto webovej stránke bude vaša IP adresa pred prenosom anonymizovaná spoločnosťou Google. Táto webová stránka používa sledovací kód služby Google Analytics, ktorý prevádzkovateľ rozšíril o gat._anonymizeIp();, aby umožnil len anonymizované zhromažďovanie IP adries (tzv. maskovanie IP). V mene prevádzkovateľa tejto webovej lokality bude spoločnosť Google používať tieto informácie na účely vyhodnotenia vašej návštevy tejto webovej lokality, zostavovania správ o činnosti webovej lokality a poskytovania ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej lokality a používaním internetu prevádzkovateľovi webovej lokality. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nezlučuje s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookie spoločnosti Google môžete zabrániť príslušným nastavením softvéru prehliadača. Radi by sme vás však upozornili, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosti Google a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Zásady bezpečnosti a ochrany údajov služby Google Analytics nájdete na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html.


7. informácie o používaní súborov cookie

Na rôznych stránkach používame súbory cookie, aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií. Takzvané "cookies" sú malé textové súbory, ktoré môže váš prehliadač ukladať vo vašom počítači. Proces umiestnenia súboru cookie sa nazýva aj "nastavenie súboru cookie". Sami si môžete nastaviť prehliadač podľa svojich želaní tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie, rozhodnúť sa v každom jednotlivom prípade, či ich chcete prijať alebo všeobecne prijať alebo všeobecne vylúčiť prijímanie súborov cookie. Súbory cookie sa môžu používať na rôzne účely, napr. na rozpoznanie, že váš počítač už bol pripojený k webovej ponuke (trvalé súbory cookie), alebo na uloženie naposledy zobrazených ponúk (súbory cookie relácie). Používame súbory cookie, aby sme vám poskytli vyšší používateľský komfort. Aby ste mohli využívať naše komfortné funkcie, odporúčame vám povoliť prijímanie súborov cookie pre našu webovú ponuku.

8. bezpečnosť a ochrana údajov, komunikácia prostredníctvom e-mailu

Vaše osobné údaje sú počas zhromažďovania, uchovávania a spracovania chránené technickými a organizačnými opatreniami tak, aby neboli prístupné tretím stranám. Pri komunikácii prostredníctvom e-mailu nemôžeme zaručiť úplnú bezpečnosť údajov, preto odporúčame, aby ste informácie vyžadujúce vysokú úroveň dôvernosti posielali poštou.


9 Automatická archivácia e-mailov
Výslovne upozorňujeme, že náš poštový systém má automatický postup archivácie. V tomto prípade sa všetky prichádzajúce a odchádzajúce e-maily spravidla archivujú digitálne a spôsobom odolným voči kontrole z dôvodov daňového práva (GoBD §§ 146, 147 AO) a obchodného práva. Doba skladovania môže byť až 10 rokov. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa tejto digitálnej archivácie sa obráťte na nášho úradníka pre ochranu údajov. Okrem toho by sme vás chceli upozorniť, že dokumenty žiadosti nám posielajte len vo formáte PDF. Zipované súbory (WinZip, WinRAR, 7Zip atď.) nebudú cez naše bezpečnostné systémy povolené. Upozorňujeme, že vaše dokumenty žiadosti sa nebudú prenášať v zašifrovanej podobe. Predpokladáme, že na e-maily s vašou žiadosťou môžeme odpovedať aj nešifrovane. Ak si to neželáte, oznámte nám to v e-maile s prihláškou. Nenesieme zodpovednosť za neoprávnenú kontrolu dokumentov žiadosti tretími stranami, ku ktorej môže dôjsť počas prenosu nešifrovaných e-mailov.


10. kontaktná osoba pre otázky ochrany údajov - úradník pre ochranu údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany údajov, obráťte sa na nášho úradníka pre ochranu údajov:

Patrick Scholz
Adresa: ASGARD Datentechnik - Inh. Patrick A. Scholz, Westfalenstraße 32, 53844 Troisdorf
E-mail: DSB-Funken(at)asgard.net


11. odvolanie súhlasu - informácie o údajoch a žiadosti o ich zmenu - vymazanie a blokovanie údajov

Podľa spolkového zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o svojich uložených údajoch a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Vaše údaje budú následne vymazané, ak to nebude v rozpore s právnymi predpismi. Súhlas udelený na používanie vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Žiadosti o informácie, vymazanie a opravu svojich údajov, ako aj návrhy môžete kedykoľvek zaslať na túto adresu:

Funken Kunststoffanlagen GmbH
Meysstr.1
D-53773 Hennef

E-mail: funken(at)funken.de
Fax: +49 (0) 2242 / 92 09 11