Här hittar du allmän information om varje fläkt. Detta omfattar följande

  • Specifikationstexter
  • Karakteristiska kurvor
  • Måttblad
  • ATEX
  • EG-försäkran om överensstämmelse
  • Drifts- och underhållsinstruktioner

Allmän information


Små radialfläktar


Centrifugalfläktar


Takfläktar